Số: 2396/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn triển khai Nội dung giáo dục địa phương chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp THCS, THPT năm học 2023 – 2024

2396_SGD_trien_khai_Noi_dung_gi.pdf

Văn bản

Kế hoạch số 1673/KH-SLĐTBXH ngày 07/05/2024 về triển khai phong trào "Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm về trật tự, an toàn giao thông.

new
Ngày đăng
05/06/2024

Thông tư 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28/12/2023 về Quy định lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

new
Ngày đăng
04/04/2024

Số: 2137/SGD&ĐT-GDTrH-TX Bến Tre, ngày tháng 8 năm 2023 V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Toán, Tin học cấp trung học năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2045/SGD&ĐT-GDTrH-TX V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và An ni

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1164/PGD&ĐT V/v Hướng dẫn thực hiện dạy học môn Toán, Tin học cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1131/PGD&ĐT V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ THCS năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1132/PGD&ĐT - PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1148/PGD&ĐT - V/v Thực hiện dạy học ngoại ngữ cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 1153/PGD&ĐT - V/v Thực hiện dạy môn Khoa học tự nhiên cấp THCS năm học 2023 - 2024

new
Ngày đăng
23/09/2023

Số: 2243/SGD&ĐT-GDTrH-TX - V/v hướng dẫn công tác Giáo dục thể chất, Hoạt động thể thao và Y tế trường học năm học 2023-2024

new
Ngày đăng
23/09/2023