ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Lịch sử Việt Nam 1858 - 1930 (dưới thời thực dân Pháp) - Chinh phục kỳ thi 2019 - Môn Lịch sử

Nguồn: VTV 7 - Chinh phục kỳ thi 2019 môn Lịch sử
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng sẽ giúp chúng ta hệ thống lại những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1858 - 1930

Bộ môn Lịch sử